Open navigation

Công văn 56619/CT-HTr Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  56619 / CT - HTr 

V/v: ưu đãi đầu tư mở rộng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Lô 44A-44B-44C, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội MST: 2500254567


Trả lời công văn số  0715 / TVC - CV  đề ngày 13/7/2015 của Công ty TNHH Terumo Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:


+ Tại khoản 4 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT -  BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC ) như sau:


“a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  đồng thời cùng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động ….”


+ Tại khoản 1 Điều 13 bổ sung Khoản 2a Điều 23 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  như sau:


“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”


+ Tại khoản 1 Điều 14 quy định hiệu lực thi hành:


“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.


- Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì:


+ Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thời gian miễn thuế, giảm thuế, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi) theo quy định tại Thông tư này được tính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty được thành lập theo GPĐT số  2565 / GP  ngày 25/4/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế bằng GCNĐT số 192043000109 ngày 25/6/2008 của BQL các khu công nghiệp Vĩnh Phúc, đến năm 2012 có thực hiện Giai đoạn 2 của dự án và tăng tổng mức vốn đầu tư từ 23 triệu USD lên 96,5 triệu USD (GCNĐT số  012043000197 / ĐC1  ngày 10/01/2012 của BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội), trong đó Phần 1 Giai đoạn 2 đã đi vào hoạt động từ tháng  6 / 2013 , thì đây là hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty.


Kể từ kỳ tính thuế 2015, phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  nêu trên.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT thuế số 1;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.